Möödunud aastal tekkis BMW X6 omanikul autoga probleem - see jäi keset ristmikku seisma. Sõiduk ühtki veateadet ei andnud. Auto küll käivitus, kuid suri kohe välja. Autoomanik viis auto Tartus asuvasse remonditöökotta HDI Motors.

Remonditöökojas vahetati välja üks kuuest pihustist ning paigaldati uus Boschi pihusti koos vajalike abimaterjalidega. Pärast pihusti väljavahetamist ei olnud autol tõmmet, kiirust 90 km/h oli raske kätte saada.

Kokkuleppel remonditöökojaga viis autoomanik oma auto uuesti remonti. Ka sellekordse remondi peale ei suudetud tõmmet tekitada ja ilmnes veateade.

Taaskord pöördus tarbija kaupleja poole. HDI Motorsi lukksepp käivitas sõiduki proovisõiduks ning ühendas diagnostikaseadme, et välja selgitada auto tehnilised vead.

700 meetri kaugusele töökojast jõudes sõiduk süttis. Sõidukis tulekustutit ei olnud, mistõttu võttis ka kustutamine rohkem aega.

Klient soovib kauplejalt 13 275 eurot hüvitamist, mis tuleneb uue turbo maksumusest ja sõiduki väärtuse kahanemisest.

HDI Motorsi seisukoht: ei ole nõus kahjunõuet rahuldama

Sõiduki taastamiseks kulus 5920,20 eurot ja see võttis aega ligi viis kuud.

HDI Motors ei ole nõus kahjunõuet rahuldama. Klient nõudis pärast põlengut kauplejalt auto taastamist. Kaupleja kulutas sõiduki taastamiseks kokku 5920,20 eurot. Taastamiseks kulus ligi viis kuud, selleks ajaks andis kaupleja tarbijale asendusauto. Koos turbo paigaldustöö ja asendusauto kuludega kandis kaupleja kulusid kokku 7339,71 euro ulatuses.

Enne sõiduki tarbijale väljastamist ilmnes, et sõiduki turbo on saanud viga või on vigane. Tarbija ostis aja kokkuhoiu eesmärgil ise AS-ilt United Motors uue turbo summas 1145,76 eurot. HDI Motorsil ilmnes turbo paigaldamisel rida probleeme, mistõttu ta pöördus vea väljaselgitamiseks koostööpartneri Dia Autodiagnostika poole.

Viimane tuvastas, et paigaldustööd olid teostatud korrektselt, kuid turbo ise on vigane. Autole diagnostikasse järele minnes kaupleja esindaja käivitas auto, et demonstreerida turbo viga, kui turbo purunes täielikult.

Autole diagnostikasse järele minnes käivitas HDI Motorsi töötaja auto, et demonstreerida turbo viga ning turbo purunes täielikult.

Turbo torustikku lahti võttes tuvastas kaupleja, et turbol, mille tarbija temale toimetas, oli labade otsamutter (plommitud) võlli küljest lahti tulnud ja turbo külmakojas purustanud turbo labad.

HDI Motorsi väitel teavitati tarbijat tahmafiltri ummistusest juba detsembris 2015, kuid väidetavalt tarbija keeldus tol korral turbo vahetamisest.

BMW omanik eitab remondist keeldumist ja väidab, et oleks olnud nõus kõikide vajalike remonditöödega.

Eksperdid: remondis tehti vigu

Klient pöördus ka United Motors AS-i poole, et auto korda tehtaks.

United Motors AS kirjutas e-kirjas, et antud juhul ei ole tegemist tootjatehase poolse defektse varuosaga vaid paigaldusveaga. Turbokompressori võlli labad olid tugevate mehaaniliste deformatsioonidega, mis ei ole tingitud tootjapoolsest defektist.

United Motors AS leidis, et enamik kahjustustest on tekkinud sõiduki põlengust ja soovitas esitada kahjunõue eelneva remondiettevõtte vastu.

Peale sõiduki kaupleja poolt taastamist hindas sõiduki remondi kvaliteeti Lettore OÜ riiklikult tunnustatud transporditehnika ekspert, kes tuvastas, et sõiduki mootoriruumi detailides esinevad rohkelt põlengu kahjustuste ebakvaliteetse remondi tunnuseid.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus
Komisjon tutvustas ekspertiisi tulemusi, mille kohaselt oli sõiduki väärtus enne põlengut 19 000 eurot ning kaupleja poolt tehtud põlengu tagajärgede kõrvaldamise järgselt 10 000 eurot. Komisjon tegi pooltele ettepaneku sõlmida kompromiss, mille kohaselt kaupleja hüvitaks tarbijale 9060 eurot, eksperdi poolt leitud väärtuste vahe ning ekspertiisikulud ja tarbija loobuks turbole tekitatud kahju nõudest summas 1145, 76 eurot. Tarbija nõustus kompromissiga. Kaupleja kompromissiga ei nõustunud.

Otsuse kohaselt tuleb avaldus rahuldada osaliselt. Kaupleja peab tarbijale hüvitama 10205, 76 eurot, mis koosneb turbo maksumusest summas 1145, 76 eurot, sõiduki väärtuse vähenemisest summas 9000 eurot ning ekspertiisikuludest summas 60 eurot.

Komisjoni otsus tuleb täita 30 päeva jooksul arvates selle tarbijakaitseameti veebilehel avaldamise päevale järgnevast päevast. Kui vaidlevad pooled komisjoni otsusega ei nõustu, on neil õigus pöörduda sama vaidluse läbivaatamiseks maakohtusse.