Reisijad on üha teadlikumad, et lennu tühistamise või hilinemise, samuti lennureisist maha jätmise ja reisiklassi muutmise korral tekib teatud juhtudel hüvitise nõue. Nõude aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 261/2004.

Mida tasuks lennuhüvitise taotlemisel silmas pidada?

Paraku ei ole harvad juhtumid, kus lennureisijad ei oska piisavalt tähelepanu pöörata sellele, et neil on vaja hüvitise saamise aluseks olevaid asjaolusid tõendada. Seda eriti olukorras, kus hüvitise taotlemise käigus lennufirma ei vasta reisija kirjalikele päringutele või esitab hüvitise maksmisest hoidumiseks raskesti kontrollitavaid põhjendusi.

Reisijal ei jää sel juhul muud üle kui oma õiguste kaitsmiseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse pöörduda. Mõlemal juhul tuleb avalduses kirjeldada juhtumi asjaolusid ning lisada ka hüvitisenõuet tõendavad dokumendid. Selleks, et lennuhüvitise saamine läheks sujuvalt, tuleks järgida järgmisi soovitusi:

 1. Hoia alles kõik enne reisi sõlmitud reisilepingud, saadetud broneeringu kinnitused ja e-piletid;
 2. Fikseeri lennu hilinemise või tühistamise fakt ning selgita välja lennutõrke põhjus, eelista kirjalikku suhtlust suulisele (e-kirjad, sms vms);
 3. Kontrolli lennufirmalt või reisibüroolt saadud infot reisitõrke kohta, püüa hankida infot mitmest erinevast allikast (lennufirma, reisibüroo, lennujaam);
 4. Kogu ja säilita reisitõrget puudutavad dokumendid, sh tee foto lennujaama infotabloost, kust nähtub lennu hilinemine (delayed) või tühistamine (cancelled), hoia alles ka tühistatud lennule väljastatud pardakaardid ja online check-in andmed, seda ka juhul, kui asenduslennu kohta on väljastatud uued dokumendid ja esialgseid enam ei kasutata;
 5. Ära kirjuta alla lennuhüvitisest loobumise või selle põhjendamatu vähendamise avaldustele, samuti ära loobu muude soodustuste saamise õigusest enne põhjalikku tutvumist ja kaalumist;
 6. Kui reisid pere või grupiga, koguge kõigi nõuded ja neid tõendavad dokumendid kokku. Lennuhüvitist saab nõuda võrdsetel alustel nii alaealine kui täiskasvanud reisija. Nt neljaliikmelise reisiseltskonna puhul võib hüvitis ulatuda kuni 2400 euroni. Ühise nõude esitamine samadel asjaoludel on tihtipeale efektiivsem, sh hoiab kokku menetluskulusid.
 7. Esita lennuettevõttele kirjalik nõue hüvitise saamiseks. Näiteks Tarbijakaitseameti poole hüvitisenõudega pöördumise eelduseks on asjaolu, et vastav nõue oleks enne menetluse algust vedajale edastatud. Lennuhüvitis tasutakse tavapäraselt reisija isiklikule pangakontole, seega lisage nõudele hüvitise tasumiseks vajalikud andmed.

Kui eelnevale vaatamata tekib raskusi lennufirmalt hüvitise saamisel, pöörduge nõude koostamiseks advokaadibüroo poole, kes abistab tõendite kogumisel ja avalduse koostamisel ning esindab reisijat vajadusel nii Tarbijakaitseametis kui kohtus.

Millistel juhtudel saab hüvitist taotleda?

Hüvitis lennureisist maha jätmise ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise korral on lennureisijale ette nähtud järgmistel juhtudel:

 • kui reisija jäetakse vastu tema tahtmist lennureisist maha olenevalt lennu pikkusest summas 250, 400 või 600 eurot;
 • kui reis tühistatakse ja reisijat ei ole sellest piisavalt varakult ette teatatud.
 • lennu hilinemise korral sõltuvalt hilinetud tundidest ja lennu pikkusest:
  • 2 tundi või rohkem kuni 1500 km pikkuste lendude puhul summas 250 eurot; või
  • 3 tundi või rohkem kõikide üle 1 500 km pikkuste ühendusesiseste lendude ning kõigi muude 1500–3500 km pikkuste lendude puhul summas 400 eurot; või
  • 4 tundi või rohkem kõigi muude lendude puhul summas 600 eurot
 • kui lennufirma paigutab reisija madalamasse klassi kui ostetud pilet ette näeb, on sõltuvalt lennu pikkusest reisijal õigus osa piletirahast tagasi saada järgmiselt:
  • 30% – kuni 1500 km pikkused lennud
  • 50% – pikemad kui 1500 km ELi-sisesed lennud (välja arvatud ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud) ja kõik muud 1500 kuni 3500 km pikkused lennud
  • 75% – lennud, mis ei kuulu eelnevate punktide alla, sealhulgas ELi ja Prantsusmaa ülemeredepartemangude vahelised lennud.
  • Kui reisija viiakse üle kõrgemasse klassi, ei tohi lennuettevõtja selle eest lisatasu nõuda
 • Kui reisija ühtne pilet hõlmab kaht või enamat jätkulendu, võib reisija osa piletirahast tagasi saada ainult madalamasse klassi üleviidud lennu ning mitte kogu reisi eest. Piletiraha tuleb lennufirmal tagasi maksta seitsme päeva jooksul.