19-aastaseks saanud noored saavad ravikindlustust pärast gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamist veel kolm kuud. Pärast seda tuleb jätkata kas õpinguid, minna tööle või ajateenistusse. Ravikindlustust saab ka siis, kui inimene on end töötuks registreerinud või sõlminud vabatahtliku kindlustuslepingu.

Edasi kooli

Kutse- või ülikoolis õppides on ravikindlustus kogu õppekava nominaalaja jooksul. Samuti ka kolm kuud pärast lõpetamist.

Kui õpilane ei lõpeta kooli nominaalajaga või heidetakse koolist välja, siis lõppeb ravikindlustus ühe kuu pärast.

Akadeemiline puhkus peatab samuti ravikindlustuse. Alles jääb see vaid juhul, kui puhkuse põhjuseks on õpilase haigus, vigastus või on ta kindlustatud kuidagi teisiti, näiteks käib tööl.

Kooli minnes ei pea ravikindlustuse järkamiseks haigekassale eraldi dokumente esitama.

Kui lähed välismaale õppima

Kui inimene otsustab minna välismaale õppima, siis tuleb ravikindlustuse saamiseks esitada haigekassale õppeaasta alguses avaldus ja välisriigis õppimist tõendav dokument. Seda igal õppeaastal.

Õpilased, kellel on Eesti ravikindlustus, saavad arstiabi vajadusel Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel Euroopa Liidus ja lisaks ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis.

Ajateenijad

Kui pärast kooli otsustatakse minna ajateenijaks, siis jätkub ka ravikindlustus. Pärast ajateenistust kehtib ravikindlustus veel ühe kuu. Kui inimene on ajateenistuse läbinud, kuid pole ühe kuu aja jooksul veel muul alusel kindlustust saanud, pikeneb kindlustus veel kahe kuu võrra.

Tööle minemine

Tööle minnes on õigus saada ka ravikindlustust. Kui otsustatakse hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks, siis tuleb see kanda äriregistrisse ning maksta ravikindlustuse saamiseks sotsiaalmaksu.

Ravikindlustus kehtib töötamise ajal ning lõpeb kaks kuud pärast töö lõpetamist.

Töötuks registreerimine

Kui inimesel ei ole pärast kooli lõpetamist võimalik minna edasi kooli, tööle või ajateenistusse, siis tasub end registreerida töötuks. Ravikindlustuse saamiseks edastab andmed haigekassale töötukassa.

Vabatahtlik kindlustus

Kindlustuse saamiseks on võimalik sõlmida haigekassaga vabatahtlik kindlustusleping. Seda saab teha juhul, kui inimene on olnud viimasel kahel aastal vähemalt 12 kuud kindlustatud tööandja, riigi poolt või maksnud ise sotsiaalmaksu.